Wieści z sesji

0
853

Powakacyjna sesja Rady Miejskiej odbyła się 5 września. Było 20 obecnych radnych, nieobecna Brygida Kaczkowska. Poruszono kilka ważnych spraw i zatwierdzono wszystkie zaplanowane uchwały.
Wybory uzupełniające ławników do SO w Legnicy
Zmiana uchwały W sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Jaworze na kadencję 2016-2019 była spowodowana koniecznością uzupełnienia listy ławników do SO w Legnicy. Termin zgłaszania kandydatur upłynął 21 maja br. Wpłynęła jedna kandydatura. Zespół opiniujący dokonał szczegółowej analizy dokumentacji Iwony Pasternak i zaopiniował pozytywnie jej kandydaturę. Radni w głosowaniu tajnym jednogłośnie zatwierdzili wprowadzoną zmianę.
Basen podrożał
Na rynku zmieniają się ceny materiałów i usług, stąd też wystąpiła konieczność zwiększenia środków w budżecie gminy Jawor z przeznaczeniem na budowę basenu letniego. Przed głosowaniem radny Grzegorz Olszewski zabrał głos, pytając, czy została wykonana optymalizacja projektu i kto jest jej autorem. Przypomniał o wcześniejszych interpelacjach dotyczących budowy basenu, które odrzucono. Zapewnił, że jest za tym, aby basen w Jaworze był.
W kolejnych czterech przetargach nie wyłoniono wykonawców z powodu zbyt wysokich cen. Nie pozostaje radnym nic innego, jak zaakceptować prawa rynku i zwiększyć wydatki na ten cel. Zatem podjęli uchwałę o zwiększeniu środków na budowę basenu o ponad 1600000 zł 17 głosami “za” przy 3 wstrzymujących się: Detyna, Wieczorek Dynowski.
Dług spłacać długiem?
Zabraknie pieniędzy na spłatę długów i stąd konieczność wyemitowania obligacji komunalnych w liczbie 9700 sztuk po tysiąc zł każda na łączną kwotę 9700000 zł. Celem emisji jest pozyskanie pieniędzy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Wykup obligacji nastąpi w latach 2025-2032. Zaciąganie obligacji poddał w wątpliwość radny Krzysztof Detyna argumentując, że spłata długu długiem jest mało gospodarna. Obszernych wyjaśnień udzieliła skarbnik Anna Kołodziej. Uchwała przeszła 14 głosami,przy 2 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.
Czy to lekceważenie radnych?
Poskarżył się radny Andrzej Kobes na zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź na interpelacje. Z żalem stwierdził, że nie spodziewał się w czwartym roku kadencji oczekiwania 101 dni na odpowiedź. Interpelacja w sprawie wybudowania chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Bohaterów Getta do marketu “Dino”została złożona 17 maja. 5 czerwca po 21 dniach został poinformowany przez panią wiceburmistrz, że zwrócą się do zarządcy drogi (GDDKiA) w tej sprawie. Zwrócili się dopiero 26 lipca, adresat otrzymał ją 3 sierpnia. Odpowiedź nadeszła 17 sierpnia , ale radny otrzymał ją 24 sierpnia. Tak więc radny obliczył, że aż 101 dni musiał czekać na odpowiedź od dnia złożenia interpelacji w biurze Rady. Zgodnie ze statutem gminy Jawor odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 21 dni od jej otrzymania. -To nadaje się do złożenia skargi do komisji rewizyjnej-uważa radny.
Podziękowania
Radny Andrzej Kobes podziękował za wykonanie remontu elewacji oficyny przy ul. Strzegomskiej oraz wypoziomowaniu pokrywy nastudziennej z jezdnią na ul. Dworcowej. Podziękował również burmistrzowi i komendantowi Policji za przyjęcie patroli rowerowych, o powołanie których interpelował wcześniej.
Panie Krzysztofie,przerywam pana wystąpienie
Nie pozwolił przewodniczący RM Daniel Iwański wypowiedzieć się radnemu Krzysztofowi Detynie w sprawie konfliktu między Ewą Uciurkiewicz, byłą sekretarz i burmistrzem miasta. Przewodniczący Iwański uznał, że wszelkie informacje na ten temat to są pomówienia, poza tym sprawa obecnie jest rozpatrywana przez sąd. – Jeżeli radny chce przekazać społeczeństwu te informacje, to niech zorganizuje po sesji konferencję prasową – zasugerował. Powołując się na swoje prawo przewodniczącego, odebrał radnemu głos i przerwał jego wystąpienie. Natychmiast zarządził minutę ciszy dla uczczenia pamięci o zmarłym Janie Jaśkowiaku.
Aka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię