Polkowice przed sesją absolutoryjną. RIO nie ma uwag do budżetu

0
27

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu nie ma uwag do zarządzania ubiegłorocznym budżetem przez Łukasza Puźnieckiego Burmistrza Polkowic. Skład Orzekający RIO dokonał wnikliwej analizy przedłożonego sprawozdania biorąc pod uwagę dane liczbowe z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

 

W uchwale składu orzekającego wrocławskiej RIO znajdujemy m.in. podsumowanie realizacji podstawowych wielkości budżetowych, tj. dochodów, wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów w odniesieniu do planów zatwierdzanych uchwałami Rady Miejskiej

„Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodaną i wynosi 17.759.132,10 zł, przy planowanej dodatniej jego wartości w kwocie 15.115.335,00 zł” – napisała w opinii na temat ubiegłorocznego budżetu Polkowic Monika Puchała, przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

– Pierwszy sprawdzian za rok 2020 zaliczony. Wydana przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywna opinia to zawsze powód do radości i zadowolenia, a zrealizowane w ubiegłym roku wielkości budżetowe, w tym przede wszystkim deficyt wynoszący 26,4 procent deficytu planowanego jeszcze pod koniec grudnia, wielkość zaciągniętego i wykorzystanego kredytu skutkujące niższym od planowanego zadłużeniem, świadczą o pełnej kontroli nad finansami gminy – mówi Katarzyna Gryś, skarbnik gminy. – Zadłużenie na koniec roku 2020 stanowi 39,26 procent wykonanych dochodów i zadaje kłam tym, którzy twierdzą, że gmina zadłuża się ponad miarę – dodaje.

Teraz wykonanie budżetu 2020 przez burmistrza Łukasza Puźnieckiego zostanie poddane ocenie Rady Miejskiej w Polkowicach. To do radnych należy ocena celowości i gospodarności wydatkowania publicznych środków.

Sesję absolutoryjną zaplanowano na wtorek 29 czerwca, na godzinę 15.30.