Absolutorium dla burmistrza

0
311

Jak co roku, podczas sesji absolutoryjnej 16 czerwca br., przed dyskusją na temat działalności burmistrza, zapoznano się z raportem o stanie gminy Jawor w roku 2020. Jest to ciekawy dokument, ponieważ pokazuje, co się wydarzyło w naszej gminie na przestrzeni roku w różnych obszarach. Znajdziemy tam informacje ogólne o gminie, informacje o finansach, o stanie mienia komunalnego, informacje z realizacji programów i strategii, realizacji uchwał gminy, o współpracy z innymi społecznościami samorządowymi oraz część analityczną obejmującą: kulturę, turystykę, sport, rekreację, gospodarkę mieszkaniową i komunalną.

Rok 2020 okazał się rokiem największych i najdroższych inwestycji w dziejach gminy. Najdroższy projekt w historii miasta na dzień 30 listopada 2020 r. wynosił 108 255 643,07 zł z dofinansowaniem 56 167 711,31 zł. Ta inwestycja  zakłada realizację trzech zadań: przebudowę rurociągu tłocznego (wykonano w 2019 r.), budowę przepompowni ścieków (wykonano w 2020 r.) oraz modernizację oczyszczalni ścieków (w trakcie realizacji). Te inwestycje nie są spektakularne, mało widoczne na zewnątrz w porównaniu chociażby z basenem, ale bardzo ważne dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Z tych widocznych należy przypomnieć o oddaniu do użytku nowego basenu letniego za 23 mln zł, wykonanie fontanny w parku Miejskim, budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, zakup autobusu miejskiego, renowację kamienic w Rynku, modernizację terenów zielonych  oraz szereg innych, ważnych i potrzebnych.

W czasie debaty na temat raportu o stanie gminy za rok 2020 radny Marcin Jankowski podzielił się refleksją na temat minionego trudnego roku. Mimo pandemii zakończyliśmy wiele inwestycji, w mieście nie odczuliśmy zbyt dużego zahamowania. Na sukcesy złożyły się przestrzeń i klimat dla dobrych działań. Mieszkańcy doceniają naprawione chodniki, ale oczekują także upiększania miasta, co się w dużej mierze udało. Radny Roman Zawada stwierdził, że odczuł niedosyt z powodu wyglądu miejskich elewacji, na remont których trzeba położyć większy nacisk. Niepokój jego budzi stan kanalizacji, powtarzające się podtopienia, także pytał czy wzrost zadłużenia jest pod kontrolą. Radny Zygmunt Ziółkowski podkreślił wielkie znaczenie remontu przepompowni i oczyszczalni. Radny Grzegorz Olszewski upomniał się o remont ulic Kasprowicza i Myśliborskiej, zauważył  także niepokojące zjawisko coraz wyższych cen za nowe mieszkania, wyższych niż w Legnicy. Michał Bander, wiceprzewodniczący  Rady Miasta podziękował wolontariuszom, którzy w czasie epidemii wykazali się wielką empatią, organizując pomoc potrzebującym. Nie szczędzili sił ani czasu, szyli i roznosili maseczki, robili zakupy chorym, itp. Mimo lockdownu zaplanowane inwestycje zostały wykonane, za co złożył podziękowanie pracownikom i burmistrzowi. Przewodniczący Rady Daniel Iwański zakończył dyskusję stwierdzeniem, że zdaliśmy egzamin z solidarności, a działania gminne świadczą o zrównoważonym rozwoju miasta.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym gminy, informacją o stanie mienia, uchwałą RIO w sprawie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jawor za rok 2020, wnioskiem Komisji Rewizyjnej RM w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi radni miejscy bezwzględną większością głosów, bez głosów przeciwnych podjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Emilianowi Berze absolutorium za rok 2020. Gratulacje, życzenia i kwiaty zakończyły I część sesji.