Tabletowa sesja

0
639

Nie po raz pierwszy sesja rady miejskiej Bolkowa odbyła się poza salą konferencyjną ratusza i salą widowiskową domu kultury. W swej historii radni mają bowiem posiedzenia w świetlicach w Lipie, Mysłowie, Starych Rochowicach, Wolbromku, Sadach Górnych, Wierzchosławicach i Kaczorowie. Tym razem nie opuszczono stolicy gminy, a tylko dotychczasowe miejsce w domu kultury – podobno na zawsze. 16. sesja rady miejskiej odbyła się w Bolkowskiej Galerii Historyczno – Artystycznej Ars et Historia przy ulicy Niepodległości 10.
I był to tylko początek zmian, bo po raz pierwszy radni głosowali imiennie, ale bez otwierania ust. Wszyscy zaopatrzeni zostali bowiem w tablety, które umożliwiły naciśnięcie odpowiedniej opcji, by wynik pokazał się na dużym ekranie. Także na tym ekranie pojawiały „zapisy” do dyskusji oraz wyświetlało się nazwisko bądź funkcja osoby, która zabiera głos.
Styczniowe obrady w planowanym porządku obrad zawierały niewiele punktów. Okazało się jednak, że wprowadzono kilka nowych uchwał do podjęcia, wypłynęły nowe tematy i sesja, która zaczęła się o godzinie 13, trwała do wczesnych godzin wieczornych. Sesja była 16. spotkaniem radnych od początku kadencji. Informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do burmistrza oraz złożonej korespondencji przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej w Bolkowie. Jacek Płaszewski poinformował też o swym i swej zastępczyni Małgorzaty Ciołko, udziale w spotkaniach i uroczystościach na terenie gminy. Były wśród nich m.in. festiwal kolęd i pastorałek diecezji świdnickiej, charytatywna zumba oraz spotkania opłatkowe. Natomiast burmistrza Bolkowa zobligowany do podzielenia się informacją ze swej działalności w okresie międzysesyjnym wyliczył spotkania, w których wziął udział oraz zarządzenia, które podpisał między 24 grudnia 2019 roku a 30 stycznia 2020 roku. W tym okresie wydał 35 zarządzeń, które dotyczyły m.in. ogłoszenia konkursu na zadania publiczne, regulaminu monitoringu bolkowskiego rynku, powierzenia obowiązków dyrektora GMOKSiR w Bolkowie, zmian z budżecie gminy, a także opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy SP w Bolkowie, wykazu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy.
– Podpisałem także umowę użyczenia pomieszczeń po bibliotece przy Rynku 36 Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy – powiedział Grzegorz Kucab.
Burmistrz wyliczył też zlecenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej wykonania m.in. zmiany układu komunikacyjnego ogródka jordanowskiego „Krysia”, remonty dróg i przyczółków mostów oraz montaż znaków drogowych.
– Rozmawiałem z dyrektorem szpitala w Jeleniej Górze w sprawie ZOL w Bolkowie, wziąłem udział w spotkaniu grupy roboczej projektu Sudety 2030, a także spotkaniu w sprawie ewentualnego postawienia wieży widokowej na granicy powiatów jaworskiego i kamiennogórskiego. Wziąłem także udział w festiwalu kolęd i pastorałek, finale WOŚP, otwarciu rynku, balu charytatywnym stowarzyszenia „Niezapominajka” – wyliczył G. Kucab.
Burmistrz poinformował również, że wyłoniony zostanie podmiot obsługujący parkingi oraz firma, która dostarczy i wykona siatki zabezpieczające ratuszowe mury przez osypywaniem się.
Przewodniczący stałych komisji rady złożyli sprawozdania z działalności komisji za II półrocze 2019 r., a Powiatowy Lekarz Weterynarii Roman Stec poinformował o zagrożeniach ptasią grypą i o podejmowanych w związku z nią działaniach.
Radny Marek Janas pytał, czy w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora SP ZOZ nie jest zagrożony kontrakt z NFZ. Ten sam radny chciał znać szczegóły zaproszenia delegacji z Borken na otwarcie bolkowskiego rynku. – Wiem, że pan Meier, Honorowy Obywatel Gminy Bolków, otrzymał zaproszenie dopiero w przeddzień uroczystości – twierdził.
Radnego Iwucia interesowała kwestia powodu odejścia dyrektor SP ZOZ. – Nie przystałem na propozycję finansową, której oczekiwała pani dyrektor – wyjaśnił burmistrz dodając, że kontrakt i bezpieczeństwo nie jest zagrożone.
Podczas dyskusji wiele miejsca zajęły pytania i wywód radnego Zbigniewa Wolskiego. W dalszym ciągu zainteresowany jest uzyskaniem odpowiedzi na pytania dotyczące zakupu kontenerów, które stoją przy oczyszczalni ścieków, konkretami wyboru dyrektora ośrodka kultury oraz poszukiwań wody i ich kosztami. Wszystkie swe kwestie radny dokumentował zdjęciami oraz opiniami fachowców. Radny podniósł także kwestie internetu oraz świetlicy w Jastrowcu i pytał o działania władz, które sprawiłyby napływ inwestorów do gminy. Radny Wolski pytał też o szambo przy budynkach wielorodzinnych w Lipie i drogę w Jastrowcu. Burmistrz był zaskoczony ilością spraw i obiecał odpowiedzi na piśmie.
Radna Elżbieta Kramarczuk pytała o plany związane z parkingami w centrum Bolkowa – Podczas rewitalizacji Rynku zmniejszyła się ilość miejsc parkingowych, czy władze zamierzają jakoś wyznaczyć nowe miejsca parkingowe – argumentowała. W interpelacji radna zwróciła uwagę na brak oznakowania wielu ulic, co utrudnia pracę służbom ratunkowym. Burmistrz Kucab odpowiedział, że gmina pracuje nad miejscami parkingowymi, które zostaną utwardzone i znajdować się będą na skwerkach i innych terenach gminy m.in. przy ulicy Szpitalnej, Rycerskiej i Farbiarskiej oraz Kraszewskiego. Radna Kramarczuk pytała również o ilość osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne w gminie. Z odpowiedzi wynika, że na socjalne 4, na komunalne – 5. Tak wynika z kryteriów, jakie obowiązują. Radna zwrócił też uwagę, że nie wszyscy w Bolkowie mają gaz, a więc wymiana urządzeń grzewczych na niskoemisyjne nie będzie możliwa. – Czy gmina wie coś o planach gazowników wybudowania sieci w miejscach w Bolkowie, gdzie jej nie ma? – pytała. Burmistrz odesłał radną do odpowiedniego referatu w ratuszu.
Radny Mirosław Pustuła zainteresował się planowanym remontem, po raz kolejny w krótkim czasie, drogi do boiska w Wolbromku. – Co wydarzyło się, że dwa razy, rok po roku, ma tam być remont? – pytał radny. Burmistrz odpowiedział, że będą tam zasypane dziury.
Radni rozpatrzyli i zdecydowali o przyjęciu projektów kilku uchwał. Pierwsza z nich określa kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. W uzasadnieniu napisano, że dzieje się to „Zgodnie z przepisami prawa oświatowego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej (niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) liczby kandydatów spełniających powyższy warunek na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria rekrutacyjne zwane ustawowymi – zapisane w ustawie Prawo oświatowe. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice, albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, a także lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Przygotowany projekt uchwały wypełnia powyższe prawne wymagania.”
Kolejna uchwała określa kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Uzasadnienie jest podobne jak w przypadku poprzedniej uchwały.
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriom, o których mowa powyżej organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Przygotowany projekt uchwały wypełnia te prawne wymagania.
Trzecia uchwała zmieniła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni w Wolbromku. Wprowadzono zmianę w § 1. w pkt 1 i 2 słowa “brutto” zastępując słowami “netto”. Uchwała wynika z omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej z 23 grudnia 2019 roku. Wprowadzono także zmiany do budżetu gminy na 2020 rok. Zmianie uległa także lista inkasentów, którzy na terenie gminy pobierać będą opłaty za śmieci oraz podatki lokalne. Było to spowodowane wyborami i zmianą sołtysa w Kaczorowie. Wprowadzono ponadto regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach podległych gminie Bolków oraz zasady dofinansowania ich dokształcania. Radnych poinformowano ponadto o średnich kwotach wynagradzania nauczycieli aktualnie i po wprowadzeniu zmian, łącznie z ilością osób, ich kwalifikacjami i statusem (nauczyciel kontraktowy, mianowany itp.).
Radny Łukasz Iwuć poinformował, że został szefem utworzonego 31 grudnia 2019 roku Klubu Radnych „Lepsza przyszłość”. – W jego skład wchodzą: Łukasz Iwuć, Paulina Brymerska, Agata Szemberska, Marlena Baranowska, Małgorzata Ciołko, Jacek Płaszewski i Michał Stanek – wyliczył.
Na zakończenie obrad burmistrz Kucab wygłosił oświadczenie o spotykanym jego i jego współpracowników, hejcie w środowisku, prasie i internecie, a deklarował współpracę ze wszystkimi. Radny Wolski zapytał, dlaczego więc burmistrz nie poprosił nigdy wszystkich radnych, bez względu na opcję, o pomoc… – Ile razy zaprosił pan wszystkich radnych, niezależnie od opcji, poglądów, zachowań do omówienia ważnej decyzji, które pan podejmuje? – pytał. Była jeszcze sugestia o wirtualnym „śledzeniu” radnych przez gminę. Zakończenie obrad nie było więc spokojne i miłe.
mewa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię