Wystartował Jaworski Budżet Obywatelski

0
982

W Sali Rajców jaworskiego Ratusza odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły i współdecydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta w 2019 roku.
Przybyłych na spotkanie powitał Wiesław Szymczyk, przewodniczący Zespołu do spraw realizacji budżetu obywatelskiego, który podziękował za przybycie i zainteresowanie związane z możliwością współdecydowania o wydatkach z miejskiego budżetu.
Zaraz po tym głos zabrał Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera, który omówił główne założenia JBO oraz zachęcał do zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko najbliższego otoczenia, ale i całego miasta.
– Nie byłoby budżetu obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. Zachęcam jaworzan do dzielenia się swoimi propozycjami projektów, które do tej pory być może nie były dostrzegalne przez samorząd, a są ważne i będą służyły naszym mieszkańcom – powiedział burmistrz.
W dalszej części przewodniczący Szymczyk przedstawił krok po korku zasady, procedury i terminarz Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zaprosił uczestników do dyskusji.
Kto może wziąć udział w JBO?
Trzeba być mieszkańcem Jawora i mieć ukończone 16 lat. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych, co oznacza finansowanie projektów wyłącznie na roboty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, poza remontem dróg. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty: należące do zadań własnych Gminy Jawor; nienaruszające obowiązujących przepisów prawa; które nie są sprzeczne z obowiązującymi w Gminie Jawor planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.; które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Jawor; są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego; które realizowane będą na terenach należących do Gminy Jawor oraz istniejących spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.
Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w terminie od 14 maja br. do 28 maja br.: osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworze – w Biurze Obsługi Klienta w godzinach urzędowania; przesłać listownie na adres – Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, 59-400 Jawor (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego); przesłać w formie elektronicznej na adres skrytki e-PUAP: /Jawor/skrytka, podpisany profilem zaufanym osoby składającej.

Szczegółowy harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w roku 2019:
* od 14 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r. – składanie wniosków na formularzach,
* do 6 czerwca 2019 r. – uzupełnienie braków,
* do 10 czerwca 2019 r. – weryfikacja wniosków,
*11 lub 12 czerwca 2019 r. – prezentacja projektów,
* do 24 czerwca 2019 r. – zgłaszanie zmiany projektu,
* do 27 czerwca 2019 r. – weryfikacja projektów,
* do 3 lipca 2019 r. – termin na odwołanie do Komisji Odwoławczej,
* od 12 do 19 lipca 2019 r. – głosowanie nad projektami,
* do 26 lipca 2019 r. – ogłoszenie wyników.