Z sesji Rady Gminy Mściwojów

0
2298

Sierpniową, nadzwyczajną sesję rady gminy Mściwojów zwołano na wniosek wójta. Głównym powodem było podjęcie uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu jaworskiego. Radni zdecydowali, że gmina będzie partycypować w kosztach remontu powiatowej drogi łączącej Targoszyn ze Snowidzą. Czasu do namysłu było mało.
W piątek, 3 sierpnia sesję poprzedziły posiedzenia komisji, na których zostały omówione szczegóły poszczególnych projektów uchwał. Trzynastu obecnych radnych jednogłośnie podjęło tego dnia uchwały ws. zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018r.; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2018-2028; zmiany uchwały Rady Gminy Mściwojów z 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej; ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę; przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów.
Niezwykle ważna była decyzja o podjęciu inwestycji pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2792D Snowidza – Targoszyn – gr. pow. (Rogoźnica)”, która będzie realizowana wspólnie z powiatem jaworskim. Droga łącząca Targoszyn ze Snowidzą nie jest w najlepszym stanie. Od dawna wymaga remontu. – Cieszymy się z tej inwestycji, bo znalazły się pieniądze – powiedział wójt Mariusz Foryś. – Ale to tylko pół sukcesu – dodaje włodarz – bo kolejnym ważnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy. Dodatkowo w przypadku Targoszyna, wsi o charakterze ruralistycznym, konieczne jeszcze będą zgody i uzgodnienia konserwatora zabytków. Pomoc finansowa dla powiatu jaworskiego zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 143 100,00 zł.
Ważne w obliczu nowych przepisów (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 2018 r.) było przyjęcie przez Radę Gminy projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego oraz Odbiorców Usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów.
Skarbnik gminy Monika Białek omówiła zmiany w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2018 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2018-2028. Główna dotyczyła przesunięcia na 2019 rok budowy chodnika w Luboradzu.
Ponadto radni ustalili bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mściwojów w wymiarze 5 godzin dziennie. Godziny realizacji świadczeń określa statut przedszkola. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mściwojów w wymiarze przekraczającym czas zajęć, o którym mowa, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Zwolnienie w wysokości 50% opłaty, o której mowa, przysługuje dla drugiego i każdego następnego dziecka z rodziny uczęszczającego do danego przedszkola.
Radni zadecydowali, że Gmina Mściwojów udzieli Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. “Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363”. Pomoc rzeczowa polegać będzie na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania o którym mowa oraz poniesieniu na ten cel wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu gminy na 2018 i 2019 rok w łącznej wysokości 270 tys. zł, z czego na 2018 rok w wysokości 148.500 zł, a na 2019 rok w wysokości 121.500 zł.
W sprawach różnych radni kierowali zapytania do wójta dotyczące problemów poszczególnych wsi. Niektóre z nich trzeba było złożyć w formie interpelacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię