Wójt gminy z absolutorium

0
137

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Wądrożu Wielkim radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla wójt Elżbiety Jedleckiej. W posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyło 13 spośród 15 radnych.Przed głosowaniem nad wotum zaufania odbyła się debata, której podstawą był „Raport o stanie Gminy w 2020 r”. W raporcie oprócz danych dotyczących stanu finansów i majątku gminy znalazły się także informacje o działaniach zmierzających do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców gminy.
Po zapoznaniu się z przedłożonym dokumentem radni udzielili wójtowi wotum zaufania. W dalszej części Rada Gminy zajęła się wykonaniem budżetu w roku 2020.
– Przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia gminy przyniosła spodziewane efekty. Rok 2020 zakończyliśmy z nadwyżką budżetową w wysokości 2.775.929,28 zł. Na koncie gminy na koniec grudnia 2020 r. pozostały wolne środki w wysokości 2.175.353,87 zł. Sytuacja ekonomiczna gminy jest stabilna, daje swobodę w działaniu w roku 2021 i gwarantuje rozwój gminy w kolejnych latach – powiedziała wójt Elżbieta Jedlecka.
Po wysłuchaniu wprowadzenia i wyjaśnień skarbnika gminy, radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020. Pozytywną opinię dotyczącą budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna. W konsekwencji Rada Gminy głosami 9 “za” podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy za rok 2020. Pozostali radni wstrzymali się od głosu.
(WW)