Projekt budowy strefy aktywnego wypoczynku dobiega końca

0
130

Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego „Cichowodzianie” 3 kwietnia 2019 r. złożyło projekt w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ogłoszonym Naborze Nr 14/2019 z zakresu tematycznego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zgodnie z decyzją Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie, operacja została zakwalifikowana i wybrana do przedstawienia w Zarządzie Województwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. 27 maja 2019 r. Wniosek o przyznanie pomocy pn. „Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Budziszowie Wielkim” został przyjęty do dalszego procedowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Obszarów Wiejskich we Wrocławiu. Po kolejnych uzupełnieniach wniosku 9 grudnia 2019 r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 50.000 zł.
Zgodnie z Umową z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy na tytuł operacji: „Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Budziszowie Wielkim” zakupiono: zestaw zabawowy dla dzieci, 3 siłownie zewnętrzne z 5 stanowiskami ćwiczeń, 2 bramki do piłki nożnej, betonowy stół do tenisa, stojak na rowery, regulamin placu i tablicę promującą projekt i działania LGD „Partnerstwo Kaczawskie. Kwota ogólna projektu to 50.306,48 zł w tym pomoc to 50.000 zł a kwota 306,48 zł środki Stowarzyszenia Miłośnicy Budziszowa Wielkiego „Cichowodzianie”. Część urządzeń mieszkańcy osiedla zamontowali we własnym zakresie. To także wkład własny (niefinansowy) w projekt.
Aktualnie projekt został zakończony w dniu 31 marca 2021r. Obecnie trwają uzupełnienia Sprawozdania z rozliczenia projektu.
Projekt uzyskał bardzo pozytywną akceptację mieszkańców wsi i gminy. Codziennie przebywa tam mnóstwo dzieci, młodzieży i starszych. Miejsce to służy do wypoczynku i rekreacji wszystkim mieszkańcom wsi, gminy i regionu.
Koordynator projektu: Danuta Danilewicz