Nowy dyrektor I LO w Jaworze

0
1727

19 kwietnia odbył się konkurs na dyrektora I LO w Jaworze. Wpłynęła jedna oferta – pana Waldemara Szastaka. Komisja konkursowa składająca się z 12 osób (3 przedstawicieli kuratorium, 3 – organu prowadzącego, 2 – rady pedagogicznej LO, 2 – rodziców oraz 2 przedstawicieli oświatowych związków zawodowych) oceniła wniosek zainteresowanego pod względem formalnym, a następnie wysłuchano kandydata, który przedstawił koncepcję rozwoju i funkcjonowania placówki.
W prezentacji pan Szastak opowiedział o planach związanych z funkcjonowaniem placówki, podkreślając jako priorytet nacisk na jakość kształcenia poprzez m.in. poszerzenie oferty zajęć dodatkowych. Kandydatura Waldemara Szastaka została przyjęta zdecydowaną większością głosów i od 1 września I LO im. ks. Bolka I w Jaworze będzie miało nowego dyrektora.
Waldemar Szastak jest z zawodu językoznawcą, posiada tytuł doktora nauk humanistycznych, ma 25-letni staż pracy na różnych stanowiskach w instytucjach oświatowych kilku szczebli. Krótko mówiąc – zna się na oświacie i na zarządzaniu nią. Obecnie obowiązki dyrektora do 31 sierpnia br. pełni wicedyrektor Władysław Woźniakiewicz.