Absolutorium dla Zarządu LGD i środki dla regionu

0
263

W świetlicy wiejskiej w Snowidzy 24 czerwca br. odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z trwającymi przygotowaniami do perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie wielofunduszowego RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Na wstępie, prezes stowarzyszenia Piotr Pieniążek, powitał wszystkich zebranych członków oraz podziękował Mariuszowi Forysiowi – wójtowi gminy Mściwojów za ugoszczenie uczestników zebrania oraz udostępnienie lokalu. Głos zabrał również wójt Mariusz Foryś, który serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę ze stowarzyszeniem LGD, a także opowiedział krótko o gminie Mściwojów oraz o inwestycjach, które do tej pory udało się zrealizować dzięki środkom z LGD.

W trakcie spotkania dyrektor Biura LGD – Gabriela Męczyńska przedstawiła informacje na temat dotychczasowych starań wszystkich lokalnych grup działania z Polski w zakresie uwzględnienia przez poszczególne województwa wielofunduszowych strategii dla LGD. Wraz z Dolnośląską Siecią Partnerstw LGD, wszystkie 17 LGD z naszego województwa podjęło inicjatywę, aby wprowadzić  instrument finansowy – RLKS, tuż obok ZIT do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027. Większość zrzeszonych w LGD samorządów poparło tę inicjatywę, podpisując stosowną deklarację, którą wraz z własnym stanowiskiem Zarząd LGD wysłał do marszałka województwa.

Głównym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności LGD za 2019 rok oraz udzielenie Zarządowi LGD absolutorium za 2019 rok, a także aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 i innych dokumentów związanych z najbliższymi naborami i oceną wniosków, w nowej rzeczywistości pandemii Covid-19, która może wymusić na nas zastosowanie innych narzędzi oceny wniosków. Przyjęto w sumie 10 uchwał.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawiając sprawozdanie z działalności za 2019 rok mógł pochwalić się realizacją dodatkowych projektów, poza bieżącą działalnością, które przyczyniły się do wzrostu aktywności w regionie, promocji jego walorów przyrodniczo-kulturowych oraz wyrównania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zrealizowano 2 operacje własne dla aktywnych liderów i seniorów na łączną kwotę ponad 113 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 100 tys. zł. Dofinansowano w ramach 3 projektów grantowych 12 grantów dla organizacji pozarządowych na łączną kwotę blisko 280 tys. zł. To nie koniec realizacji takich projektów. Dyrektor biura LGD zapowiedziała na ten rok nabory na kolejne projekty grantowe na łączną kwotę 300 tys. zł oraz realizację kolejnych konkursów dla mieszkańców na założenie działalności gospodarczej lub rozwój już istniejących firm, a dla lokalnych stowarzyszeń i parafii będą dość spore środki na rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Po zatwierdzeniu zmian w strategii przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i podpisaniu stosownego aneksu do umowy ramowej, LGD będzie informowała o terminie przewidywanych konkursów.

(LGD)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię