Jesteśmy w rodzinie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

0
2307

We wrześniu 2017 roku burmistrz naszego miasta Emilian Bera podpisał w imieniu Gminy Jawor Porozumienie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, dotyczące powołania Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego (SOS) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze.
Porozumienie określa zasady funkcjonowania SOS tworzonego w ramach Ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy na warunkach określonych w Porozumieniu oraz Regulaminie SOS. Miasto zobowiązało się: zapewnić korzystanie przez uczestników Projektu, w tym uczniów, nauczycieli, trenerów, lekarza, fizjoterapeuty, koordynatorów lub inne osoby wskazane przez PZPS, z obiektów sportowych oraz hali sportowej z widownią, którymi dysponuje. Zobowiązano się także zapewnić uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania, uczestniczącym w Projekcie, zakwaterowania w internacie.
PZPS zobowiązał się przekazać Szkole sprzęt siatkarski; materiały dydaktyczne, konspekty lekcji, zeszyty metodyczno-szkoleniowe, filmy instruktażowe oraz sprzęt elektroniczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi. W ramach każdego SOS-u, PZPS zapewni lekarza i fizjoterapeutę, którzy będą sprawować opiekę medyczną nad uczniami objętymi szkoleniem w ramach Projektu.
Do końca lutego PZPS przekazał sprzęt sportowy wartości ponad trzydziestu tysięcy zł, który na bieżąco użytkują uczennice siatkarskich klas sportowych. Istnienie i funkcjonowanie tych klas jest niezbędnym elementem porozumienia. Od 16 marca (w każdy piątek do końca kwietnia, o godzinne 15 w sali sportowej SP 2 w Jaworze przy Placu Bankowym 1) nasz SOS przeprowadzać będzie testy sprawnościowe dla wszystkich dziewcząt kandydatek do klas sportowych z terenu naszego miasta oraz całego rejonu (dawne województwo legnickie). Będzie realizowany nabór rocznikowo do klasy czwartej, piątej, siódmej i ósmej szkoły podstawowej. Testy prowadzić będą nauczyciele szkoły, trenerzy Klubu Sportowego „Olimpia” Anna Kulbida i Radosław Pokrywa. Udział w Projekcie umożliwi szkolenie i współzawodnictwo na zupełnie nieosiągalnym do tej chwili poziomie i zakresie. Mamy szanse na nowe otwarcie na mapie siatkarskiej naszego kraju, a dziewczęta na spełnienie swych marzeń.