Ponad 400 tys. zł dla szkół!

0
1319
Dobromierz

Po długim okresie przygotowań do korzystania z kolejnej puli środków unijnych, a także po trwającej kilka miesięcy procedurze weryfikacji i oceny wniosków, możemy pochwalić się pozyskaniem środków finansowych na prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz doposażenie gminnych placówek oświatowych.

Warto podkreślić, że spośród 25 wniosków, które zostały złożone do dofinansowania tylko 7 uzyska dofinansowanie. Wniosek z Dobromierza po przejściu oceny weryfikacji technicznej i zgodności ze strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej został oceniony pozytywnie.

Uzyskane środki dla projektu pn. ,,Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz” przeznaczone są na działania określone jako „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”.

Realizacja zadania została przewidziana w dwóch szkołach podstawowych – w Gniewkowie oraz w Roztoce. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających z matematyki, przyrody i informatyki, warsztatów przyrodniczych oraz z języka angielskiego i niemieckiego, a także zajęć rozwijających kreatywne myślenie i umiejętność funkcjonowania na rynku pracy w przyszłości.

Przeprowadzone zostaną także zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i terapia pedagogiczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szkolenia dla nauczycieli.

Łącznie do końca trwania projektu (do 30 czerwca 2017 r.) przeprowadzonych zostanie blisko 3 tys. godzin lekcyjnych ze 197 uczniami, którzy wezmą udział w projekcie oraz ponad 100 godzin szkoleń dla kadry prowadzącej.

Ponadto wartością dodaną realizowanego zadania będzie zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczych i komputerowych.

Koszt zadania to 400 432,90 zł, z czego 380 363,94 zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

Szkoła Podstawowa w Dobromierza nie zakwalifikowała się do projektu ze względu na zbyt wysokie oceny końcowe sprawdzianu klas szóstych. W związku z tym cel projektu jakim jest podniesienie efektywności nauczania nie był w tym przypadku uzasadniony.

inf. Dobromierz