Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

0
1922
gmina Dobromierz

Urząd Gminy Dobromierz przypomina mieszkańcom gminy Dobromierz, będącym Odbiorcami usług zaopatrzenia w wodę, o spoczywającym na nich obowiązku zabezpieczenia instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a w szczególności przyłączy i wodomierzy przed działaniem mrozu.

Pozwoli to uniknąć uciążliwości spowodowanych brakiem wody wskutek zamarznięcia lub brakiem możliwości odpływu ścieków z nieruchomości. Właściwe zabezpieczenie tych instalacji to także wyeliminowanie konsekwencji finansowych, związanych z rozmrażaniem instalacji wodociągowej czy kanalizacyjnej, wymianą wodomierza, zaworów i innych elementów instalacji wodociągowej oraz konieczności pokrycia koszów samej wody, utraconej na skutek awarii czy też kosztów szkód powstałych w wyniku zalania wodą lub ściekami.

Należy szczegółowo zadbać o nieogrzewane pomieszczenia, w których znajdują się instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne (piwnice, klatki schodowe, garaże, przybudówki, szopy) oraz pomieszczenia obiektów nowowybudowanych, a także płytkie studzienki wodomierzowe. Istotne jest odpowiednie zaizolowanie np. studzienek wodomierzowych wyściółką i korkiem ze styropianu (po uprzednim usunięciu nagromadzonej wody) czy też pomieszczeń poprzez uszczelnienie okien, drzwi, uzupełnienie ubytków w ścianach lub oszkleniu.

Elementy instalacji, w szczególności wodomierze należy zabezpieczyć stosując izolację cieplną (styropian, pianki izolacyjne, tkaniny i inne materiały izolacyjne), konieczne jest pozostawienie możliwości dokonania odczytu wodomierza. 

W przypadkach zamknięcia dopływu wody do nieużytkowych nieruchomości należy pamiętać o odwodnieniu instalacji i urządzeń poprzez usunięcie wody nagromadzonej w rurach, wodomierzu i innych elementach instalacji.
W przypadku stwierdzenia zamarznięcia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych należy natychmiast powiadomić o tym pracowników Urzędu Gminy Dobromierz, tel. 74 85 86 217 wew. 30.

inf. gmina Dobromierz