Oświata w roli głównej

0
394
gmina dobromierz

30 marca br. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Paszowice, którą poprzedziła Komisja Połączona: Budżetu, Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, Ładu i Porządku Publicznego, Komisja Zdrowia, Oświaty i Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, którzy przyjęli tematy skonsultowane na komisjach oraz podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Paszowice na lata 2017-2028, w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Paszowice na lata 2017-2019, dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji na drugim etapie do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednym z pierwszym punktów obrad było sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Wójt Gminy Sebastian Oszczęda.

Wójt przedstawił miedzy innymi, że na bieżąco prowadzone są prace przy naprawie drogi osiedlowej pod Jaworem na długości 1km, zakończono prace modernizacyjne Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Paszowicach, wykonane zostały prace malarsko-konserwatorskie wiat przystankowych w Wiadrowie, Grobli, Bolkowicach oraz Paszowicach – obok zbiornika wody oraz GOK, naprawiono drogę dojazdową do posesji w Sokolej obok „Jawrolu” i smażalni ryb ”Sokola Rybka”.

Urząd złożył cztery wnioski na dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, remontu drogi w Wiadrowie i Paszowicach. Złożono także wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów zewnętrznych metalowych w świetlicy wiejskiej w Zębowicach”. Gminie zostało również przyznane dofinansowanie projektu pn.: “Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach oraz Urzędu Gminy Paszowice”. Inwestycja o wartości ok. 1mln zł zostanie sfinansowana ze środków unijnych (700 tys. zł) i z budżetu Gminy Paszowice (300 tys. zł) oraz pozyskaliśmy dofinansowanie na zadanie pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Paszowice w roku 2017” w kwocie 23.970 zł.

Wójt Gminy zaprosił radnych oraz sołtysów na 10. Kaczawski Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 9 kwietnia w Niedzielę Palmową, w Paszowicach.

Pełna treść sprawozdania dostępna jest – tutaj.

W czasie obrad najwięcej czasu radni poświęcili na dyskusję w sprawie uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Głos w tej sprawie zabrało 5-ciu radnych oraz Wójt Gminy Sebastian Oszczęda, mecenas Arkadiusz Grabowski oraz inspektor ds. oświatowych Renata Bryzek.

Inspektor do spraw oświaty wyjaśniła radnym oraz obecnym na obradach sołtysom, że zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, a stanie się tak z uwagi na fakt, że nie będzie przeprowadzona rekrutacja do kl. I-szej gimnazjum i nauczanie będzie prowadzone tylko dla klas II i III. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum i z dniem 1 września 2019 roku w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. Również z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej i tym samym uczniowie uczęszczający obecnie do klasy VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. W dniu 1 września 2018 r. obecni uczniowie klasy VI szkoły podstawowej będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły. Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Gminy Paszowice 17 lutego 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, która zakładała utworzenie ośmioletniej szkoły podstawowej w Paszowicach (do której należałby obwód: Paszowice, Nowa Wieś Wielka i Mała, Jakuszowa, Siedmica, Kłonice, Myślibórz i Zębowice) i w Wiadrowie ( obwody: kl. I-IV Bolkowice, Wiadrów, Sokola, kl. V-VIII obwód: Bolkowice, Wiadrów, Sokola, Kwietniki, Grobla i Pogwizdów ) oraz filię w Pogwizdowie z klasami od I -IV (obwód: Kwietniki, Grobla, Pogwizdów).

Wcześniej uchwała została przedłożona Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom możliwości realizacji obowiązku szkolnego. Dolnośląski Kurator Oświaty wydał warunkową opinię pozytywną, wskazując dokonanie zmian w uchwale ostatecznej. Wskazane zmiany zostały wpisane do projektu uchwały i uwzględniały utworzenie trzech, ośmioletnich Szkół Podstawowych w Paszowicach, Wiadrowie i Pogwizdowie.

Przed podjęciem uchwały, głos zabrał Wójt Gminy – „dlaczego takie same obwody dla dwóch szkół w Wiadrowie i Pogwizdowie? Taka była intencja nas wszystkich, a moja na pewno, żeby to rodzic miał prawo wyboru, nie Wójt, nie radni, nie urzędnicy, tylko rodzice zdecydują, gdzie posłać dziecko do szkoły. Dlatego tak zaproponowałem, żeby rodzice mieli wybór.

Nie można zarządzać i rządzić nie ponosząc odpowiedzialności. Organ uchwałodawczy uchwala, a organ wykonawczy wykonuje. Radni podejmują uchwałę, ja proponuję pewne rozwiązania. Na ostatniej sesji odrzuciliście moją propozycję, wtedy powiedziałem, że jestem państwowcem, znam prawo i je stosuję, to co zdecydujecie ja wykonam. Powiem po raz kolejny: to nie jest mój projekt uchwały, ja się z nim nie zgadzam, nie podoba mi się on wcale. Oczywiście wykonam uchwałę bez emocji i spokojnie. Wójt powinien przedstawiać radzie jak najlepsze projekty uchwał, jak najlepiej wypracowane, z korzyścią dla jak największej ilości ludzi. Oczywiście nie wszyscy się zgodzą, będą też osoby niezadowolone.”

Na zakończenie Wójt zaapelował o spokojną, rzetelną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Podczas głosowania jawnego, dziesięcioro radnych było za przyjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, pięciu radnych było przeciw.

Po sesji odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym Wójt poruszył sprawę rozliczeń Funduszu Sołeckiego oraz sprawy porządkowe w sołectwach.

Kolejna Sesja w tym roku została zaplanowana na 25 kwietnia.

inf.

30 marca br. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Paszowice, którą poprzedziła Komisja Połączona: Budżetu, Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, Ładu i Porządku Publicznego, Komisja Zdrowia, Oświaty i Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, którzy przyjęli tematy skonsultowane na komisjach oraz podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Paszowice na lata 2017-2028, w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Paszowice na lata 2017-2019, dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji na drugim etapie do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednym z pierwszym punktów obrad było sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Wójt Gminy Sebastian Oszczęda.

Wójt przedstawił miedzy innymi, że na bieżąco prowadzone są prace przy naprawie drogi osiedlowej pod Jaworem na długości 1km, zakończono prace modernizacyjne Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Paszowicach, wykonane zostały prace malarsko-konserwatorskie wiat przystankowych w Wiadrowie, Grobli, Bolkowicach oraz Paszowicach – obok zbiornika wody oraz GOK, naprawiono drogę dojazdową do posesji w Sokolej obok „Jawrolu” i smażalni ryb ”Sokola Rybka”.

Urząd złożył cztery wnioski na dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, remontu drogi w Wiadrowie i Paszowicach. Złożono także wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów zewnętrznych metalowych w świetlicy wiejskiej w Zębowicach”. Gminie zostało również przyznane dofinansowanie projektu pn.: “Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach oraz Urzędu Gminy Paszowice”. Inwestycja o wartości ok. 1mln zł zostanie sfinansowana ze środków unijnych (700 tys. zł) i z budżetu Gminy Paszowice (300 tys. zł) oraz pozyskaliśmy dofinansowanie na zadanie pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Paszowice w roku 2017” w kwocie 23.970 zł.

Wójt Gminy zaprosił radnych oraz sołtysów na 10. Kaczawski Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 9 kwietnia w Niedzielę Palmową, w Paszowicach.

Pełna treść sprawozdania dostępna jest – tutaj.

W czasie obrad najwięcej czasu radni poświęcili na dyskusję w sprawie uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Głos w tej sprawie zabrało 5-ciu radnych oraz Wójt Gminy Sebastian Oszczęda, mecenas Arkadiusz Grabowski oraz inspektor ds. oświatowych Renata Bryzek.

Inspektor do spraw oświaty wyjaśniła radnym oraz obecnym na obradach sołtysom, że zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, a stanie się tak z uwagi na fakt, że nie będzie przeprowadzona rekrutacja do kl. I-szej gimnazjum i nauczanie będzie prowadzone tylko dla klas II i III. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum i z dniem 1 września 2019 roku w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. Również z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej i tym samym uczniowie uczęszczający obecnie do klasy VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. W dniu 1 września 2018 r. obecni uczniowie klasy VI szkoły podstawowej będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły. Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Gminy Paszowice 17 lutego 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, która zakładała utworzenie ośmioletniej szkoły podstawowej w Paszowicach (do której należałby obwód: Paszowice, Nowa Wieś Wielka i Mała, Jakuszowa, Siedmica, Kłonice, Myślibórz i Zębowice) i w Wiadrowie ( obwody: kl. I-IV Bolkowice, Wiadrów, Sokola, kl. V-VIII obwód: Bolkowice, Wiadrów, Sokola, Kwietniki, Grobla i Pogwizdów ) oraz filię w Pogwizdowie z klasami od I -IV (obwód: Kwietniki, Grobla, Pogwizdów).

Wcześniej uchwała została przedłożona Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom możliwości realizacji obowiązku szkolnego. Dolnośląski Kurator Oświaty wydał warunkową opinię pozytywną, wskazując dokonanie zmian w uchwale ostatecznej. Wskazane zmiany zostały wpisane do projektu uchwały i uwzględniały utworzenie trzech, ośmioletnich Szkół Podstawowych w Paszowicach, Wiadrowie i Pogwizdowie.

Przed podjęciem uchwały, głos zabrał Wójt Gminy – „dlaczego takie same obwody dla dwóch szkół w Wiadrowie i Pogwizdowie? Taka była intencja nas wszystkich, a moja na pewno, żeby to rodzic miał prawo wyboru, nie Wójt, nie radni, nie urzędnicy, tylko rodzice zdecydują, gdzie posłać dziecko do szkoły. Dlatego tak zaproponowałem, żeby rodzice mieli wybór.

Nie można zarządzać i rządzić nie ponosząc odpowiedzialności. Organ uchwałodawczy uchwala, a organ wykonawczy wykonuje. Radni podejmują uchwałę, ja proponuję pewne rozwiązania. Na ostatniej sesji odrzuciliście moją propozycję, wtedy powiedziałem, że jestem państwowcem, znam prawo i je stosuję, to co zdecydujecie ja wykonam. Powiem po raz kolejny: to nie jest mój projekt uchwały, ja się z nim nie zgadzam, nie podoba mi się on wcale. Oczywiście wykonam uchwałę bez emocji i spokojnie. Wójt powinien przedstawiać radzie jak najlepsze projekty uchwał, jak najlepiej wypracowane, z korzyścią dla jak największej ilości ludzi. Oczywiście nie wszyscy się zgodzą, będą też osoby niezadowolone.”

Na zakończenie Wójt zaapelował o spokojną, rzetelną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Podczas głosowania jawnego, dziesięcioro radnych było za przyjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, pięciu radnych było przeciw.

Po sesji odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym Wójt poruszył sprawę rozliczeń Funduszu Sołeckiego oraz sprawy porządkowe w sołectwach.

Kolejna Sesja w tym roku została zaplanowana na 25 kwietnia.

 inf. Gmina Dobromierz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię