Dolnośląska Akademia Językowa

0
371
fot.gmina Msciwojów

Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie się uczenia przez całe życie, na podstawie umowy  nr: RPDS.10.03.00-02-0140/16-00 z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej.

Wartość projektu wynosi 484 175,80 PLN, dofinansowanie 435 742,02 PLN (w tym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 411 534,13 PLN).

TERMIN REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego 240 uczestników/czek projektu, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, uczących się/pracujących lub zamieszkujących  w województwie dolnośląskim (wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego) w wieku 18 lat i więcej w tym osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie oraz osób niepełnosprawnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria :

zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa dolnośląskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego( z wyłączeniem miasta Jelenia Góra), lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Legnica), dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Wałbrzych), ząbkowickiego

– jest w wieku 18 lat i więcej,

– złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,

– przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie

Ponadto wsparciem w ramach ProjektuDolnośląska Akademia Językowazostanie objętych 240 osób (144 kobiety i 96 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, spełniających określone warunki:

 • 60% Uczestników Projektu (tj. 144 osoby) stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich,
 • 10% Uczestników Projektu (tj. 24 osoby) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami,
 • 190 Uczestników Projektu stanowić będą osoby w wieku 25 lat  i więcej,
 • 30% Uczestników Projektu (tj. 72 osoby) stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • 70% Uczestników Projektu (tj. 168 osób) w wieku 18-49 lat stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3)
 • 60% Uczestników Projektu (tj. 144 osoby) stanowić będą osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, w tym długotrwale, których sytuacja materialna uniemożliwia korzystanie z płatnych szkoleń.

Rekrutacja

Uczestnikami projektu mogą być osoby WYŁĄCZNIE zamieszkujące lub pracujące na terenie powiatów:kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego – z wyłączeniem miasta Wałbrzych, jeleniogórskiego – z wyłączeniem miasta Jelenia Góra, jaworskiego, legnickiego – z wyłączeniem miasta Legnica, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, wołowskiego, górowskiego  

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem Projektu (regulamin) oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (kliknij tutaj) wraz z testem kwalifikacyjnym. Dokumenty dostępne na stronie internetowej lub w Biurze Projektu: Mieroszowskie Centrum Kultury ul. Sportowa 4 58-350 Mieroszów

Biuro projektu czynne w godzinach:

Poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00

Wtorek, czwartek: 10-18

 

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od stycznia do października 2017 r. w trybie ciągłym

 • Kryteria formalne rekrutacji:

– Osoby w wieku powyżej 18 lat

– Osoby z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (ISCED 3 włącznie) – nie dotyczy osób powyżej 50 roku życia

– Osoby zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego, na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, wołowskiego, górowskiego,  wałbrzyskiego – z wyłączeniem miasta Wałbrzych, jeleniogórskiego – z wyłączeniem miasta Jelenia Góra, legnickiego – z wyłączeniem miastaLegnica.

PIERWSZEŃSTWO W REKRUTACJI MAJĄ KOBIETY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 • Chęć podnoszenia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z własnej inicjatywy
 • Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu
Kryteria premiujące podczas rekrutacji:
·         Płeć: kobieta (+1 pkt)·         Wiek: powyżej 50 roku życia (+1 pkt)

·         Osoba o niskich kwalifikacjach -max. wykształcenie ponadgimnazlajne (+ 1 pkt)

·         Osoba bezrobotna nieaktywna zawodowo (+ 1 pkt)

·         Miejsce zamieszkania: obszar wiejski (+ 1 pkt)

·         Dochód max. 800 zł / osoba (+ 1 pkt)

·         Status osoby niepełnosprawnej (+ 1 pkt)*

·         Poziom motywacji oceniany na podstawie opisu w Karcie Zgłoszenia (max. + 3 pkt)

 

Pierwszeństwo mają osoby do osiągnięcia zakładanego % uczestników: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne, powyżej 50 roku życia.

Spełnienie kryteriów weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń w Karcie Zgłoszenia oraz dodatkowych dokumentów załączonych do Karty Zgłoszenia [orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o statusie na rynku pracy (osoba bezrobotna/długotrwale bezrobotna), zaświadczenie o dochodzie].

Na podstawie analizy kryteriów przez Komisję Rekrutacyjną powstanie lista rankingowa wg ilości uzyskanych punktów oraz lista rezerwowa (uruchamiana w przypadku rezygnacji, wypadków losowych uczestników przed skorzystaniem z  max 20% wsparcia).

* Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

ETAPY NABORU:

 1. Wypełnienie Karty Zgłoszenia z opisem motywacji do udziału i testu kwalifikacyjnego, określającego kwalifikację do grupy zaawansowania na szkolenie (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) – dokumenty do pobrania z zakładki „do pobrania”
 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych
 3. Określenie listy rankingowej i skierowanie uczestników na szkolenia do grup zgodnie z posiadanym poziomem wiedzy i umiejętności w zakresie ICT.

Informacje o zakwalifikowaniu do Projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.

Kontakt:

Biuro projektu czynne w godzinach
poniedziałek, środa, piątek 8:00-16:00
wtorek, czwartek 10:00-18:00

 1. Sportowa 4
  58-350 Mieroszów
  tel. 537 200 052

E-mail:biuro.ds@euro-forum.com.pl

inf. gmina Msciwojów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię