Wądroże Wielkie – ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wądroże Wielkie”

0
88

Ogłoszenie

Wójta Gminy Wądroże Wielkie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wądroże Wielkie”

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wądroże Wielkie uchwały Nr XXX/168/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wądroże Wielkie – w zakresie wprowadzenie jednostkowych zmian pod nową zabudowę mieszkaniową, usługową i  gospodarczą.

Wyżej wymieniona uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wądroże Wielkie w zakładce: Prawo lokalne/uchwały Rady Gminy/ VIII Kadencja 2018-2023. Ponadto uchwała udostępniona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wnioski do zmiany studium w wyżej wymienionym zakresie, należy składać  do Wójta Gminy Wądroże Wielkie w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek  dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, ustnie do protokołu – w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie w pok. Nr 10 na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego i rolnictwa 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@wadrozewielkie.pl

 

WÓJT GMINY, mgr Elżbieta Jedlecka informuje, że: 

  1. złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Wądroże Wielkie Urząd Gminy Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wądroże Wielkie.”
  3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@lesny.com.pl Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy s.k. ul. Platanowa 15, 62-200 Gniezno

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię