Absolutoryjne i wodne obradowanie

0
695

Piątkowa, 28 czerwca br. VIII sesja Rady Miejskiej w Bolkowie podsumowywała m.in. budżet roku 2018, udzielała władzom absolutorium z jego wykonania. Jak już na początku obrad zauważył burmistrz Grzegorz Kucab – z całego roku obecne władze pracowały, wyłączając okres świąteczny, około miesiąca. Można więc powiedzieć, że czują się odpowiedzialne ewentualnie za 1/12 roku. Może dlatego obeszło się bez zwyczajowych w przypadku absolutorium kwiatów i gratulacji, a czasem braw.
Bo nie było ich także, kiedy po udzieleniu absolutorium głos zabrał radny tej oraz poprzednich kadencji, był szef rady miejskiej Mirosław Pustuła. Zwrócił on uwagę na udział w wykonywaniu ubiegłorocznego budżetu poprzednich władz, burmistrzów Jarosława Wrońskiego i Jacka Machyni oraz skarbniczek Bożeny Januszewskiej, która pracowała do lipca i jej następczyni, odwołanej w końcu maja 2019 roku, Jolanty Majtczak, a także pracowników urzędu miejskiego.
Po raz pierwszy w sesji udział wzięła oraz zaprezentowała zmiany do tegorocznego budżetu nowa skarbnik gminy Małgorzata Wypych, która swe obowiązki pełni od 3 czerwca.
Informację na temat bezrobocia na terenie gminy Bolków przedstawiła Monika Teodoridis, zastępca dyrektora PUP w Jaworze. Z jej słów wynika, że bezrobocie w powiecie kształtuje się na poziomie 11%, a na koniec maja 2019 r. w gminie Bolków pozostawało bez pracy 627 osób, w tym 325 kobiet W maju zarejestrowało się 40 osób, w tym 17 kobiet. Długotrwale bez pracy pozostają 423 osoby czyli 60% zarejestrowanych w gminie. 201 osób spośród bezrobotnych ma ponad 50 lat, a 139 poniżej 30. Prawo do zasiłku, który w powiecie jaworskim pobierać można 12 miesięcy ma 70 spośród wszystkich bezrobotnych z miasta i gminy.
Informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do burmistrza oraz złożonej korespondencji przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej w Bolkowie Jacek Płaszewski.
Sprawozdanie burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym obejmowało część maja i czerwca. Grzegorz Kucab wyliczył 28 zarządzeń, które podpisał w okresie miedzy kwietniową sesją a obecną. Dotyczyły one m. in. czasu pracy urzędu miejskiego, dzierżawy nieruchomości, regulaminu zamówień publicznych, powierzenia obowiązków skarbnikowi, konkursów na stanowiska dyrektorów szkół w Sadach Górnych i Lipie oraz Przedszkola Samorządowego w Bolkowie, sprzedaży i dostawy oleju opalowego do SP w Bolkowie oraz Kaczorowie, zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, powołania składu zespołu interdyscyplinarnego. W tym samym czasie zakończono m.in. wykonywanie przez ZB kładki nad Sadówką, odbyły się przetargi na działki w Bolkowie, Sadach Dolnych i Wierzchosławicach, na terenie PSZOK zasadzono 72 krzewy, podobnie jak daglezje w parku przy ulicy Szpitalnej, gdzie przeniesiono stoły do ping ponga i gry w szachy i ma być zorganizowany plac zabaw, przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Przygotowano również ulotkę na temat nowych zasad segregacji śmieci, które obowiązywać będą od 1 lipca br. oraz zlikwidowano dzikie wysypiska, jedno przy ulicy Waryńskiego w Bolkowie i drugie w Lipie. W tym okresie burmistrz wziął udział w wielu spotkania i uroczystościach. Wśród nich wyliczył obchody rocznicy zakończeni II wojny światowej, turniej charytatywny policji w Męcince, pokazy taneczne KDance Studio w Jaworze z udziałem bolkowskich adeptów tańca, zakończenie roku szkolnego i przedszkolnego, Dni Bolkowa, Czaty zamkowe, noc kupały w Wolbromku, dzień rodziny w Świnach, a także 60-lecie koła PZW, walne zebranie LGD Partnerstwo Kaczawskie, turniej – memoriał tenisa stołowego, odbiór promesy na samochód gaśniczy dla OSP w Starych Rochowicach, otwarcie marszu na orientację w Płoninie i zawody w Gorzanowicach, gminne zawody sportowo – pożarnicze w Lipie. Burmistrz spotkał się ponadto z mieszkańcami Sadów Górnych w sprawie drogi S3.
Przedstawiony został Raport Burmistrza o stanie Gminy Bolków oraz odbyła się debata nad tym raportem.
Radny Marek Janas zwrócił uwagę na błędy w części wstępnej Raportu o stanie gminy. Wśród nich wyliczył m.in. błędne podanie nazwy umiejscowienia pomnika ofiar filii obozu koncentracyjnego, który usytuowany jest na Czerwonym Wzgórzu, nie Wzgórzu Ryszarda. Podobnie mylnie podano datę zakupu miasta przez krzeszowskich cystersów oraz narodowość przymusowych więźniów. Burmistrz natomiast zauważył, że prosił, by radni po przeczytaniu projektów uchwał zwracali na nie uwagę wcześniej, by można było je poprawić. Radny Janas jednak nie zaprzeczał, że nie zdążył w porę. W istotnych punktach radny zwrócił uwagę na konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju gminy Bolków oraz Programu Opieki nad zabytkami gminy Bolków. Zaapelował też o przedstawienie planów na to, by miasto i gmina nie stały się, przez budowę S3 i obwodnicy Bolkowa, omijane przez turystów.
– Koniecznie trzeba coś z tym zrobić – apelował radny. – Konieczne jest też wyremontowanie ratusza, bo w przeciwnym wypadku nie będzie to wyglądało dobrze przy zrewitalizowanym rynku – uważa radny Janas. Według Marka Janasa w Raporcie brak jest też sensownego zakończenia, wniosków i planów. Na pytanie tego samego radnego o zaniechanie emisji z ratuszowej wieży o 21 apelu jasnogórskiego, burmistrz poinformował o powrocie tej melodii od 1 lipca br.
Radna Elżbieta Kramarczuk nie zgadza się na pomysł przekształcenia części parku przy ulicy Szpitalnej w plac zabaw. Już przeniesiono tam z innych miejsc kamienny stół do tenisa i taki sam do szachów. Radna uważa, że prace porządkowe na tym terenie trzeba wykonać, jednak bez urządzania tam stałego miejsca zabaw.
– Planujecie przenieść na dawny cmentarz plac zabaw i uważacie, że to dobra decyzja – pytała. – Jestem w szoku. Tam pod ziemią są ludzkie szczątki. Co powiedzielibyśmy, gdyby np. w Katyniu zlikwidowano polskie groby i zrobiono coś takiego – pytała. Burmistrz Kucab stwierdził, że miejsce to nie jest oznaczone jako cmentarz, nie ma tam także takiej informacji.
Radnego Pawła Szymańskiego interesowała sytuacja na drodze do Jeżowa w związku z budową obwodnicy Bolkowa oraz przyszłość Zakładu budżetowego. Według oświadczenia burmistrza najnowsze ekspertyzy prawnika UM mówią o tym, że zakład nie może prowadzić wspólnot – ma tego zaprzestać do końca roku, a inne plany związane z nim podjęte zostaną w późniejszym czasie.
Radny Zbigniew Wolski ujął się za obiektem mieszczącym m.in. świetlicę w Jastrowcu, wyliczył akcje, które nowy sołtys z radą sołecką zrealizowali. Uważa, że dyrektor domu kultury powinien przekazać komuś klucz od świetlicy. Bogusław Krukowski, dyrektor ośrodka kultury wyjaśnił jak wyglądają okoliczności i że obiekt nie nadaje się do użytku, a remont przekracza możliwości gminy oraz potrzeby wsi.
Zatwierdzono plany pracy stałych komisji rady miejskiej na II półrocze 2019 r. Radni określili wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat oraz wprowadzili wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wszystkie uchwały, w tym w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa za 2018 r. podjęto jednomyślnie – 13 głosami obecnych na sesji radnych.
W tydzień po planowej sesji zwołano IX sesję rady miejskiej w Bolkowie. Odbyła się ona w piątek 5 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie. Po raz pierwszy w tej kadencji obrady prowadziła, pod nieobecność przewodniczącego rady Jacka Płaszewskiego, wiceprzewodnicząca rady Małgorzata Ciołko. Porządek obrad był krótki i monotematyczny. Radni musieli zająć się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków dla I grupy taryfowej na terenie gminy Bolków. Ta grupa obejmuje odbiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Przed podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków dla I grupy taryfowej na terenie gminy Bolków odbyła się krótka dyskusja oraz wyjaśniono powody konieczności podjęcia uchwały. Wyjaśnień udzielał m.in. Radosław Łukasiński, szef referatu w bolkowskim ratuszu.
Uzasadnienie do uchwały wyjaśnia, że „Zgodnie z obowiązującymi od dnia 6 lipca 2019 r. w gminie Bolków taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, cena za dostarczaną wodę została ukształtowana na poziomie: dla I grupy taryfowej 6,09 zł netto za 1m3, dla II grupy taryfowej 6,44 zł netto za 1m3. Cena za odprowadzane ścieki została ukształtowana na poziomie: dla I grupy taryfowej 8,07 zł netto za 1m3, dla II grupy taryfowej 8,07 zł netto za 1m3. Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy Bolków, a w szczególności bardzo trudną sytuację ekonomiczną mieszkańców (bezrobocie, niskie dochody, itp.), dokonano analizy dochodów i wydatków budżetu gminy Bolków i postanowiono odciążyć mieszkańców gminy Bolków w opłatach za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki poprzez uchwalenie dopłat z budżetu Gminy do ceny 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków dla I grupy taryfowej odbiorców. Zaproponowana do zatwierdzenia stawka dopłaty za dostarczaną wodę rodzi skutki budżetowe w okresie obowiązywania taryf tj. od 6 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w następującej wysokości: dla planowanej ilości sprzedanej wody: w grupie I – 92.415 m3, – w wysokości 175.588,50 zł, natomiast za odprowadzone ścieki, dla planowanej ilości przyjętych ścieków w gr. I – 84.250 m3 w wysokości 42.125 zł. Łącznie dla zaplanowanych ilości zakupionej wody i odprowadzonych ścieków dopłaty w 2019 r. rodzą skutki budżetowe w wysokości: 217.713,50 zł. W związku z powyższym Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie zobowiązany będzie do stosowania w rozliczeniach z wszystkimi odbiorcami na terenie gminy Bolków następujących stawek za dostarczaną wodę: dla Grupy I – 4,33 zł + 8%VAT = 4,68 zł, dla Grupy II – 6,44 zł + 8%VAT = 6,96 zł, za odbierane ścieki: dla Grupy I – 7,61 zł + 8%VAT = 8,22 zł, dla Grupy II – 8,07 zł + 8%VAT = 8,72 zł. Uwzględniając powyższe zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały”.
Radni z klubu Bezpartyjni samorządowcy wstrzymali się od głosu podczas głosowania dopłat. Wcześniej Mirosław Pustuła dopytywał się o szczegóły i stwierdził, ze firm w Bolkowie wielu nie ma i nie są one zamożne. Wstrzymanie się od głosu pięciorga radnych nie wpłynęło jednak na wejście uchwały w życie Pozostała siódemka obecnych radnych zagłosowała za dopłatami.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię