Radni przyjęli raport o stanie gminy

0
400

26 czerwca br. odbyła się 8. sesja rady Gminy Wądroże Wielkie, podczas której radni pochylili się nad nowością wynikającą z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, a dotyczącą przyjęcia raportu o stanie gminy za rok 2018. Raport przedstawiła wójt Elżbieta Jedlecka. W sesji uczestniczyło 12 radnych. Raport został przyjęty większością głosów (10 głosami za, 0 przeciwnych, 2 wstrzymujących się).
Obrady otworzył przewodniczący Rady Andrzej Hawran. Główne punkty sesji dotyczyły Raportu o stanie Gminy za rok 2018. Udzielenie wotum zaufania dla wójta gminy, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. W wyniku głosowania wójt Elżbieta Jedlecka uzyskała absolutorium i otrzymała gratulacje od uczestników sesji oraz bukiety kwiatów.
– Dziękuję radnym gminy Wądroże Wielkie za przyjęcie „Raportu o stanie Gminy za rok 2018”, który miałam przyjemność zaprezentować podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy. Dziękuję za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium. Serdecznie dziękuję za miłe słowa od radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów szkół. Mam nadzieję, że będziemy nadal wspólnie działać na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wądroże Wielkie na lata 2016 – 2025 i naszej wizji rozwoju, aby gmina Wądroże Wielkie była gminą przyjazną dla mieszkańców, otwartą na rozwój i współpracę oraz zapewniającą atrakcyjne warunki życia – powiedziała wójt Elżbieta Jedlecka.
W Raporcie zawarto najważniejsze informacje o zrealizowanych inwestycjach oraz o działaniach podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, a tych było bardzo wiele. W 2018 roku w gminie Wądroże Wielkie wykonano liczne inwestycje w celu poprawy jakości życia mieszkańców: przebudowa drogi gminnej w Biernatkach, Pawłowicach, Skale, przebudowa drogi wewnętrznej w Wądrożu Wielkim, Budziszowie Wielkim i Granowicach, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wądrożu Wielkim, przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skale, przebudowa ciągów pieszych w ciągu drogi gminnej w Jenkowie, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 345 w Budziszowie Wielkim, przebudowa drogi powiatowej ze środków budżetu gminy między Mierczycami a Wądrożem Wielkim wraz z budową chodnika. W ubiegłym roku uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Wądroże Wielkie oraz teren wokół Ośrodka Zdrowia w Budziszowie Wielkim. W ramach programu rozwoju e-usług zakupiono nowe urządzenia multimedialne do Urzędu, do obsługi e-rady oraz uruchomiono e-usługi dla mieszkańców. W ramach programu “Lepszy start dla uczniów szkół Gminy Wądroże Wielkie” doposażono Szkoły Podstawowe w nowy sprzęt multimedialny; powstały nowe pracownie edukacyjne oraz zorganizowano dla uczniów wycieczki edukacyjno-turystyczne do miejscowości na Dolnym Śląsku.
Łącznie w 2018 roku gmina zrealizowała inwestycje za ponad 9 milionów 610 tysięcy zł. Na ich realizację pozyskano ponad 6 milionów 150 tysięcy zł dotacji. Stosunek otrzymanych dotacji do dochodu majątkowego jest bardzo duży, co świadczy o wysokiej skuteczności gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W 2018 roku realizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę blisko 282 tysięcy zł.
W dyskusji za przyjęciem raportu wziął udział radny Krzysztof Szwedo:
– Szanowni państwo, koleżanki i koledzy radni, dziękuję pani wójt za prezentację raportu o stanie naszej gminy. Zawarto w nim najważniejsze informacje i inwestycje zrealizowane w 2018 roku. Głosuję za przyjęciem raportu wyrażając wotum zaufania dla pani wójt. Mieszkańcy gminy Wądroże Wielkie jednoznacznie wskazali w wyborach samorządowych mocne poparcie ponad 60% dla pani wójt. To oznacza, że obrany kierunek rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prawidłowy i powinniśmy się go trzymać, wspierając panią wójt w podejmowanych działaniach na rzecz mieszkańców naszej gminy – powiedział radny.
– Dziękuję za obdarzone zaufanie. Przede mną, nową radą oraz pracownikami Urzędu stoją kolejne wyzwania i plany do realizacji. Chcemy rozwijać naszą gminę przy wsparciu radnych, sołtysów, kierowników jednostek oraz mieszkańców. Wierzę, że dzięki owocnej współpracy kolejne raporty będą zawierały coraz dłuższą listę wykonanych inwestycji.– dodała podczas wystąpienia wójt Elżbieta Jedlecka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię