O policji, sporcie, wodzie…

0
552

23 lutego br. odbyła się 40. sesja Rady Miejskiej w Bolkowie. W Gminno – Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji omawiano m.in. funkcjonowanie gminnego sportu w roku 2017, oceniono ład i porządek publiczny na terenie gminy i miasta w 2017 r. z uwzględnieniem efektów pracy dzielnicowych oraz podjęto uchwały w ważnych dla gminy sprawach.

Spośród przygotowanych 11 uchwał radni ostatecznie głosowali nad przyjęciem 10. Na początku obrad burmistrz Jarosław Wroński zaproponował wycofanie jednej z uchwał – w sprawie przyjęcia zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na 2018 r. Ma być procedowana podczas marcowych obrad radnych, po wprowadzeniu większej ilości zmian.
Jak zawsze informację burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym złożył J. Wroński. W tym czasie wydano 9 zarządzeń , które dotyczyły m.in. konkursu ofert organizacji pozarządowych, zmian w budżecie gminy, dzierżawy nieruchomości, powołania komisji egzaminacyjnej, zmian w składzie GMKRPAiN oraz podpisano 2 umowy na sprzedaż lokali mieszkalnych i 12 umów dzierżawy gruntów, a także kilka umów na usługi dla gminy w roku 2018, w tym np. umów na wycenę nieruchomości oraz usługi geodezyjne. – Kółko Rolnicze w Lipie wykonało drogę prowadzącą do posesji w tej wsi, a jedna z umów dotyczy dostaw kruszywa na remonty gminnych dróg w ciągu całego roku – wyjaśnił włodarz gminy. Burmistrz wziął w tym czasie udział w koncercie kolęd na zaproszenie scholi „Uśmiech Niepokalanej” oraz wieczorze karnawałowym zorganizowanym przez zespół „Lipowianie”, premierze teledysku zespołu „Plac zabaw” i zebraniu OSP w Starych Rochowicach, a sam zorganizował spotkanie z dyrektorami placówek gminnych i szefem miejskiego samorządu w sprawie organizacji obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Poinformował też, że zapadła decyzja o organizacji gminnych dożynek. – W tym roku gospodarzem będzie Bolków, a dożynki odbędą się 1 września – wyjawił. Burmistrz spotkał się ponadto z dyrekcją budowy drogi S3 i dowiedział się, że odcinek Jawor – Bolków gotowy będzie do oddania jesienią br., a dokładnie w październiku. Jarosław Wroński rozmawiał również z właścicielem zamku Świny, który wyjaśnił, że w pierwszej kolejności kontynuował będzie remont murów zamkowych, a potem powstanie infrastruktura typu hotel i parking. Jak wynika z wypowiedzi burmistrza w ostatnim czasie gmina złożyła wniosek do ministerstwa sportu na osiedlową strefę aktywności czyli program OSA. Strefa ta planowana jest na ulicy Wiśniowej. Do urzędu marszałkowskiego trafiły natomiast wnioski na modernizację ogródka jordanowskiego „Krysia” i boisko wielofunkcyjne przy ulicy 1 Maja oraz, ze środków popowodziowych – na drogę do Radzimowic i plac manewrowy przy SP w Bolkowie i I etap przebudowy drogi w górnej części Wolbromka, i do programu odnowy wsi – świetlica wiejska w Starych Rochowicach.
Wiceburmistrz Jacek Machynia wyjaśnił natomiast, posługując się pokazem slajdów, w jaki sposób i z jakich programów gmina pozyskała fundusze na największe inwestycje w tym – adaptację poewangelickiego kościoła na wielofunkcyjną galerię Ars et Historia oraz rewitalizację rynku w Bolkowie. – To jest właściwie wszystko, na co nas stać – stwierdził na zakończenie wiceburmistrz. – Będą jeszcze nabory, ale nie jesteśmy już w stanie tego sfinansować – stwierdził.
Komisarz Arkadiusz Loranty – komendant komisariatu policji w Bolkowie przedstawił sytuacje składające się na stan bezpieczeństwa w gminie z wyliczeniem wypadków i przestępstw. Do jego wypowiedział kilka słów dodał młodszy inspektor Artur Bujak, zastępca komendanta powiatowego Policji w Jaworze . Odbyło się to w ramach punktu Ocena ładu i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Bolków za 2017 r. z uwzględnieniem efektów pracy dzielnicowych. Radny Marek Kwiatkowski apelował, by większą anonimowość zabezpieczyć tym, którzy chcą przekazać policji ważne informacje, bo ludzie zwyczajnie się boją, a nie wszyscy mają internet. Radny zwrócił też uwagę na wiele niedoświetlonych nocą miejsc na ulicach i drogach, gdzie zdarzyły się ostatnio wypadki. Radna Małgorzata Ciołko zwróciła uwagę na brak szerokiej znajomości dzielnicowych przez mieszkańców, brak patroli pieszych oraz interesowała się czy komendant zwraca się nawet do KW z prośbą o pomoc przy działaniach na terenie gminy. Radna uważa, że to może dobrze wpłynąć, bo nowe twarze w małym środowisku mogą dobrze działać. Według policjantów dzielnicowi prezentowani są w mediach – internecie i prasie oraz telewizji lokalnej, więc powinni być znani. Natomiast zmiany dokonywane są przede wszystkim w pionie drogowym policji, a dodatkowi funkcjonariusze pojawiają się przy okazji większych imprez np. Castle Party. Niedoświetlone miejsca na drogach i inne sytuacje policja monitoruje i zgłasza zarządcom dróg.
Informację na temat funkcjonowania sportu gminnego odczytała sekretarz obrad Iwona Małek. Zawarto w niej dane organizacji, klubów sportowych z terenu gminy, które w konkursie wzięły udział i zadanie realizowały, oraz kwoty dofinansowania działań sportowych i utrzymania obiektów sportowych. W odpowiedzi na pytanie radnego Kwiatkowskiego o niewykorzystane środki burmistrz poinformował, że w minionym roku i w tym środki mają tę samą wysokość, a niewykorzystanie wynika z niezłożenia wniosku przed kluby. Jarosław Wroński poinformował też, że tegoroczny bieg w maju realizować będą UKS Piast i dom kultury. Burmistrz wyjawił też, że na początku roku MGLKS Piast Bolków złożył dwa wnioski: o zabezpieczenie dodatkowych środków na spodziewany awans oraz na wymianę wiat stadionowych. – Uznaliśmy wniosek o wymianę wiat za zasadny, bo te, które klub posiada są archaiczne, stare i zużyte. Jeśli zarząd klubu uzna, że proponowana kwota wystarczy na ich wymianę, będą zakupione z „korkowego”, w marcu wprowadzimy w planie zmiany do tegorocznych wydatków – dodał. Burmistrz nie szczędził także słów pochwały dla zarządów klubów. – Chwała zarządom, które pracują non profit, a często wykładają własne środki, bo istnienie i działanie klubów to dla nich również sposób na życie. Gmina ma II ligę tenisa stołowego. Chwała za zagospodarowanie boiska na wzgórzu Ryszarda. Chcemy też coś zmienić na boisku przy ulicy 1 Maja, zrealizować OSA – wyliczał. Jednocześnie burmistrz zauważył, że mieszkańcy niedostatecznie wykorzystują plenerowe siłownie, które urządziła gmina na ogródku jordanowskim „Krysia”, a spółdzielnia mieszkaniowa wśród budynków. – Tak samo mało wykorzystywana jest siłownia w jednej ze wsi wykonana dzięki wysiłkowi i staraniom wiejskich aktywistów – stwierdził J. Wroński.
Przedstawiono Informację na temat realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolków za 2017 r. oraz dostosowania gminy do nowo wprowadzonych zmian w ustawach i rozporządzenia. Jak zauważyła przewodnicząca rady, Jolanta Majtczak, zużycie wody w gminie jest niewielkie – wynosi około 214 tys. m3 rocznie, gmina nie ma wielkich zakładów pracy i to wpływa na wysokość kosztów oraz cen dla mieszkańców, a wg nowych przepisów może być znacznie drożej. – Wg nowej ustawy stawki mogą wzrosnąć wielokrotnie – stwierdził radny Marek Kwiatkowski. Ten sam radny pytał o postęp prac nad listą zainteresowanych wymianą pieców na ekologiczne źródła ogrzewania. Burmistrz odpowiedział, że informacja ta będzie przedstawiona w marcu, bo potrzeba czasu, by była przygotowana profesjonalnie. Jolanta Majtczak zgłosiła rozważanie możliwości usytuowania kolejnego przejścia dla pieszych przy ulicy Polnej, w pobliżu marketu. Ostatnio wielu mieszkańców za nieprawidłowe przechodzenie do sklepu ukarano tam mandatami. Burmistrz odpowiedział, że podobny wniosek zgłosiła już wcześniej pracownica urzędu zamieszkała przy tej ulicy. Wniosek trafi do zarządcy drogi.
Na zakończenie obrad rozpatrzono projekty przygotowanych uchwał. Zdecydowano o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2019. Z uzasadnienia, że gmina taką decyzję podjąć musi do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. „Wobec konieczności przeznaczenia środków finansowych na realizację kosztownych inwestycji zasadnym jest odstąpienie od wyodrębniania funduszu sołeckiego w 2018 r.” – wyjaśnia uzasadnienie. Radni usystematyzowali podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, a także podziale gminy na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, co ma związek z nadaniem nowej nazwy ulicy w Bolkowie, bo inne kwestie pozostają bez zmian. Nadal wybierać będziemy 15 radnych w tych samych okręgach i te same pozostają siedziby komisji. Jednogłośnie określono kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bolków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określono liczbę punktów za każde z tych kryteriów, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczbę punktów za te kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Zmieniona została uchwała Rady Miejskiej z roku 2015 w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Bolków. Przyjęto również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2018 r. Gmina wyda na ten cel 70.304 złotych, w tym 5.800 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach podczas zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad kotami wolno żyjącymi (kastracja, sterylizacja, leczenie, dokarmianie). 56.504 złote wydatkowane będzie na usługi wykonywane przez schronisko, 8.000 na odławianie i transport zwierząt do schroniska.
Radni podjęli uchwały o zmianie w tegorocznym budżecie gminy i o wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy oraz zdecydowano o emisji obligacji, zasadach ich zbywania, nabywania i wykupu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię