Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Cywilnego

0
1191
KPP Jawor

Komendant Powiatowy Policji w Jaworze poszukuje kandydata na stanowisko sekretarki w Komisariacie Policji w Bolkowie. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu zadań, warunków pracy oraz niezbędnych i pożądanych wymagań na przedmiotowym stanowisku pracy. Termin składania dokumentów upływa w dniu 1 września 2017 r.

Komendant Powiatowy Policji w Jaworze poszukuje kandydatów na stanowisko:

  • Sekretarka w Komisariacie Policji w Bolkowie

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze

ul. Armii Krajowej 2, 59-400 Jawor

 

Miejsce wykonywania pracy: Komisariat Policji, 59-420 Bolków, ul. Rycerska nr 28

 

Warunki pracy:

-praca biurowa, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, oświetlenie sztuczne, naturalne

-praca odbywa się głównie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej, okresowo wymagająca sprawności fizycznej przy archiwizacji dokumentów

-praca w systemie jednozmianowy, ośmiogodzinnym,

-pomieszczenie biurowe na I piętrze, toaleta na I piętrze, stanowisko nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– obsługa kancelaryjno – biurowa Komisariatu,

– realizowanie zadań związanych z obsługą zbiorów aktów prawnych jawnych resortowych i poza resortowych, w tym – gromadzenie , ewidencjonowanie, aktualizacja, dystrybucja,

– kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie akt do przekazania do składnicy materiałów archiwalnych lub brakowania,

– obsługa elektronicznego dziennika korespondencyjnego E-Komenda – prowadzenie elektronicznych rejestrów: SESPOL,RCDŚ, RSOW,

– sporządzanie sprawozdań, rejestrów i informacji dotyczących działalności Komisariatu, list obecności,

– obsługa interesantów,

– realizowanie zakresu czynności przypisanych stanowisku pracownika obsługi gospodarczej podczas jego nieobecności- zastępstwo .

 

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie: średnie

-doświadczenie zawodowe: 12 miesięcy w administracji publicznej, samorządowej bądź na stanowiskach obsługi kancelaryjno – biurowej

-posiadanie obywatelstwa polskiego

-korzystanie z pełni praw publicznych

-nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

pozostałe wymagania niezbędne:

-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

-znajomość przepisów ustawy o Policji, zasad obsługi kancelaryjno – biurowej,znajomość – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego policji z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,

-samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań

-umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

-znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-życiorys/CV i list motywacyjny

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/staż pracy (świadectwa pracy,zaświadczenia o odbytych stażach zawodowych).

 

Termin składania dokumentów do: 1 września 2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokument można przesyłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Armii Krajowej 2, 59-400 Jawor

lub złożyć osobiście w siedzibie KPP Jawor w dni powszednie między godziną 8,00 a 15,00 w sekretariacie jednostki, I piętro z dopiskiem na kopercie – „dotyczy zatrudnienia na stanowisko sekretarki Komisariatu Policji w Bolkowie”
 

Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie kolejnego etapu naboru. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 7262213.

 

Uwaga: KPP Jawor nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonym naborze, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach o podobnym charakterze.

Techniki i metody selekcji: weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych, rozmowa kwalifikacyjna, w przypadku wpływu dużej ilości ofert możliwość sprawdzenia umiejętności, posiadanej wiedzy w formie testu.

inf. KPP Jawor
oprac. Oficer Prasowy KPP w Jaworze
kom. Kordian Mazuryk

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wpisać tutaj Twoje imię